Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Portofbrands.nl (onderdeel van 7TEEN8 B.V.)

Tot stand gekomen op 27 mei 2020.

Algemene Voorwaarden Portofbrands.nl (onderdeel van 7TEEN8 B.V.), gevestigd aan Hellingweg 98D, 2583WH, te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74968041.

 

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Portofbrands.nl: Portofbrands.nl (onderdeel van 7TEEN8 B.V.), ingeschreven bij de KvK onder nummer 74968041.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Portofbrands.nl en de Wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Portofbrands.nl.

Kortingscode: Een kortingscode, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan, tegen juist gebruik van de kortingscode, de wederpartij tegen korting het product verkrijgt.

Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen.

 

 1. Werkingssfeer

2.1      Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Portofbrands.nl en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2      Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Portofbrands.nl, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.3      De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4      Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Portofbrands.nl en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

2.5      Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Portofbrands.nl zijn overeengekomen.

2.6      Indien Portofbrands.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Portofbrands.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 1. Aanbiedingen en/of offertes

3.1      Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2      Alle aanbiedingen en/of offertes van Portofbrands.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld dan wel de zaken waarop de aanbieding en/of offerte betrekking heeft reeds zijn verkocht. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

3.3      De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

3.4      Portofbrands.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5      Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Portofbrands.nl daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Portofbrands.nl anders aangeeft.

3.6      Een samengestelde prijsopgave verplicht Portofbrands.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7      Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Portofbrands.nl.

 

 1. Beëindiging overeenkomst

Portofbrands.nl en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

 

 1. Annulering overeenkomst

6.1      De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst binnen veertien dagen na totstandkoming van de Overeenkomst te annuleren.

6.2      Ingeval van annulering zal Portofbrands.nl de reeds gemaakte kosten in rekening brengen. Hiervan zal Portofbrands.nl de Wederpartij een overzicht verstrekken.

6.3      Daarnaast heeft Portofbrands.nl in geval van annulering het recht om 35% van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen in verband met de gederfde winst.

6.4      In geval van overmacht zoals uiteengezet in artikel 21 van deze Algemene Voorwaarden is de Wederpartij niet verplicht het volledige Honorarium te voldoen.

 

 1. Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

 1. Wijziging overeenkomst

8.1      Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Portofbrands.nl de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

8.2      Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Portofbrands.nl zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

8.3      Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Portofbrands.nl de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

8.4      Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Portofbrands.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Portofbrands.nl proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

8.5      Portofbrands.nl zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Portofbrands.nl kunnen worden toegerekend.

8.6      Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Portofbrands.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

 

 1. Uitvoering overeenkomst

9.1      Portofbrands.nl heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

9.2      Portofbrands.nl heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

9.3      Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Portofbrands.nl het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

9.4      Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Portofbrands.nl het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9.5      Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Portofbrands.nl niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

9.6      De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Portofbrands.nl.

9.7      Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Portofbrands.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

 

 1. Prijzen

10.1    De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

10.2    Van alle bijkomende kosten zal Portofbrands.nl tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

 

 1. Prijswijziging

11.1    Indien Portofbrands.nl met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Portofbrands.nl gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

11.2    Indien Portofbrands.nl het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

11.3    Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Portofbrands.nl rustende verplichting ingevolge de wet;
- de prijsverhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
- Portofbrands.nl alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
– bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

11.4    De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

 1. Levering

12.1    Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

12.2    Levering vindt plaats op locatie van Portofbrands.nl of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

12.3    De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

12.4    Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

 

 1. Leveringstermijnen

13.1    De levering zal plaatsvinden binnen een door Portofbrands.nl opgegeven termijn.

13.2    Portofbrands.nl zal de leveringstermijnen ten aanzien van de desbetreffende zaak telkens op de website vermelden.

13.3    Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

13.4    Indien Portofbrands.nl gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan Portofbrands.nl heeft verstrekt.

13.5    Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Portofbrands.nl schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Portofbrands.nl alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Portofbrands.nl zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Portofbrands.nl binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

 1. Risico-overgang

14.1    De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Portofbrands.nl.

14.2    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

 

 1. Betaling

15.1    Betaling dient te geschieden op een door Portofbrands.nl aan te geven wijze binnen de op de factuur aangegeven termijn en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

15.2    Portofbrands.nl en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

15.3    De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

15.4    Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

15.5    Na het verstrijken van de op de desbetreffende factuur vermelde betalingstermijn is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Portofbrands.nl en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Portofbrands.nl onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Incassokosten

16.1    Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

16.2    Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Portofbrands.nl in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

16.3    De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

 

 1. Kortingscode

17.1    Een kortingscode kan alleen worden gebruikt bij Portofbrands.nl.
De Wederpartij dient de kortingscode zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van verlies.

17.2    Een kortingscode is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt in de nieuwsbrief waarin de kortingscode wordt verstrekt vermeld.

17.3    Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

18.1    Alle door Portofbrands.nl in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Portofbrands.nl totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

18.2    Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

18.3    Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

 

 1. Opschorting

19.1    Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Portofbrands.nl het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

19.2    Voorts is Portofbrands.nl bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
– na het sluiten van de Overeenkomst Portofbrands.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Portofbrands.nl kan worden gevergd.

19.3    Portofbrands.nl behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Ontbinding

20.1    Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Portofbrands.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

20.2    Voorts is Portofbrands.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
– na het sluiten van de Overeenkomst Portofbrands.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Portofbrands.nl kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Portofbrands.nl kan worden gevergd;
– de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
– de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
– de Wederpartij komt te overlijden.

20.3    Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

20.4    Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Portofbrands.nl op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

20.5    Indien Portofbrands.nl de overeenkomst op grond van de gronden opgenomen in artikel 20.2 van deze Algemene Voorwaarden ontbindt, is Portofbrands.nl niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

20.6    Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Portofbrands.nl geleden schade.

 

 1. Overmacht

21.1    Een tekortkoming kan niet aan Portofbrands.nl of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

21.2    Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Portofbrands.nl geen invloed kan uitoefenen en waardoor Portofbrands.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.

21.3    Als overmacht opleverende omstandigheden worden onder andere beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Portofbrands.nl in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

21.4    Portofbrands.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Portofbrands.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

21.5    In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

21.6    Zowel Portofbrands.nl als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

21.7    Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Portofbrands.nl zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

21.8    Indien Portofbrands.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Portofbrands.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

 1. Garanties

22.1    Portofbrands.nl garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Portofbrands.nl garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

22.2    De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

22.3    De garantie geldt voor een periode van 3 maanden na de datum van levering, tenzij uit de aard van de zaak anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

22.4    Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

22.5    Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Portofbrands.nl, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.
Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

22.6    Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Portofbrands.nl in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Portofbrands.nl geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

 

 1. Onderzoek en reclame

23.1    De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

23.2    Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Portofbrands.nl gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Portofbrands.nl gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

23.3    Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

23.4    De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Portofbrands.nl binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

23.5    Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

 

 1. Aansprakelijkheid

24.1    Portofbrands.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Portofbrands.nl. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
– materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
– redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
– redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
– redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

24.2    Portofbrands.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij.

24.3    Portofbrands.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Portofbrands.nl is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Portofbrands.nl kenbaar behoorde te zijn.

24.4    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Portofbrands.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.

24.5    Portofbrands.nl is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

24.6    Indien Portofbrands.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Portofbrands.nl beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Portofbrands.nl aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Portofbrands.nl overeenkomstig de verzekering draagt.

24.7    De Wederpartij dient de schade waarvoor Portofbrands.nl aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Portofbrands.nl te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

24.8    Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Portofbrands.nl vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

 1. Vrijwaring

25.1    De Wederpartij vrijwaart Portofbrands.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

25.2    Indien Portofbrands.nl door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Portofbrands.nl zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Portofbrands.nl en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

 1. Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Portofbrands.nl en de door Portofbrands.nl (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

 1. Intellectuele eigendom

27.1    Portofbrands.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

27.2    Portofbrands.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 1. Vertrouwelijkheid

Zowel Portofbrands.nl als de Wederpartij zijn verplicht, voor de duur van en na de beëindiging van de Overeenkomst, tot geheimhouding te blijven over alle feiten en gegevens over de zaken waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat ook alle gegevens van werknemers, klanten, opdrachtgevers en andere zakelijke contacten die op grond van de Opdracht bekend zijn geworden.

 

 1. Privacy en cookies

29.1    De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Portofbrands.nl verstrekt, zal Portofbrands.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Portofbrands.nl handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Portofbrands.nl zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

29.2    De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

29.3    Bij het bezoeken van de website kan Portofbrands.nl informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Portofbrands.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

29.4    Portofbrands.nl mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Portofbrands.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

29.5    Portofbrands.nl mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

29.6    Portofbrands.nl zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

29.7    De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

29.8    De Wederpartij gaat akkoord dat Portofbrands.nl de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

 

 1. Wijziging algemene voorwaarden

30.1    Portofbrands.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

30.2    Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

30.3    Portofbrands.nl zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

30.4    De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

30.5    Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

31.1    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Portofbrands.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

31.2    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

31.3    Geschillen tussen Portofbrands.nl en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 74968041